Feb 23, 2012

Search engine market in Vietnam

Đọc:
http://itim.vn/itimchungtoi/117-beenet-phong-van-ong-victor-larenko
thì thấy họ đầu tư vì các yếu tố
- Thị trường VN còn chưa bão hòa, còn cơ hội
- Nhân sự VN tốt
- Google xử lý tiếng Việt chưa tốt
Rủi ro: Google làm tốt xử lý tiếng Việt thì itim.vn teo ngay

Sóc bay: Cũng nhận đầu tư tiền triệu, và đang sống dở

Xalo: Search engine biến thành trang tin tổng hợp

Google: Vẫn thế thượng phong dù họ chưa cho Việt Nam là thị trường lớn
đáng để đầu tư.

No comments: