May 31, 2012

Unix Linux command line cheatsheet

Bảng tham chiếu lệnh hay sử dụng, cơ bản trên Unix/Linux:

http://www.slideshare.net/vuhung16plus/unix-linux-command-line-cheatsheet

No comments: