Jul 17, 2012

Nguyên tắc rất đơn giản: Time management

Hi team,

# Viết chơi tí cho vui nhé.

Một ngày chỉ có 24h, trừ 8 tiếng ngủ và 8 tiếng chơi bời,
ta còn 8 tiếng để làm việc.

Cũng với 8h đó, tùy vào khả năng, cách bố trí thời gian, công việc, độ ưu tiên hợp lý
mà mình có thể làm việc hiệu quả hơn.

Thủ tướng chính phủ quản lý tới 90 triệu dân hay cả 1 tỉ 4 dân có lẽ phải là người rất giỏi.

Người nào không quản lý nổi chính công việc của cá nhân mình
thì có lẽ không/chưa có cơ hội làm team lead (quản lý 1, 2, 3 người)
hay project manager quản lý nhiều việc và nhiều người hơn nữa :)

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_HTE.htm

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: