Jul 17, 2012

Rebranding an Open Source Software

Rebranding (một FOSS) thành xyzCMS: Hoàn toàn OK
Ví dụ: ->
http://stackoverflow.com/questions/539291/rebranding-a-gpld-app-as-saas

Với WordPress, việc rebranding này là là bình thường, đã có ví dụ lớn.
Xem http://wordpress.org/about/license/

x% code (do ta) viết mới, y% tái sử dụng/sửa code cũ, z% dùng nguyên
code cũ không liên quan tới rebranding.

Nhưng có lẽ nên tham khảo
- Thế nào là "đồ của mình"và "đồ của người khác"
- Hàng được coi là "nội" nếu được sản xuất ít nhất 30% ở Việt Nam.
# Với software, chú ý tới lib, framework nữa.

No comments: