Oct 29, 2012

Chỉ số sản xuất công nghiệp Việt Nam 2012/09

Nhận xét:
- Có sự overlap về cách phân chia cách  ngành sản xuất công nghiệp.
- Nghành chế tạo động cơ, ô tô, xe máy là "có cửa" ở Việt Nam
- Cần thông tin về tỉ trọng sản xuất mô tô, xe máy của Honda và Toyota (chỉ đích danh)
- Cần thông tin về tỉ trọng linh kiện động cơ, mô tô xe máy được sản xuất trong và ngoài nước (chỉ tiêu khó)

Một vài con số:
Sản Xuất Xe Có Động Cơ: 1.8%
Sản Xuất Phụ Tùng Và Bộ Phận Phụ Trợ Cho Xe Có Động
Cơ Và Động Cơ Xe: 1.0%
Sản Xuất Mô Tô, Xe Máy: 3.1%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (gốc so sánh 2010 điều chỉnh về gốc 2005)
https://docs.google.com/open?id=0BwOqPQzRjQPOUWx5LWFkTmNkQUE


--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: