Nov 2, 2012

Chi phí, lãi của Youtube/Google với "Gangnam Style" movie

Youtube (Google) lãi $348K và chi phí là $296K cho việc streaming movie "Gangnam Style"
http://www.quora.com/YouTube/How-much-did-it-cost-YouTube-to-stream-Gangnam-Style

No comments: