Oct 18, 2012

Complain :) ecryptfs-unwrap-passphrase ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase

Hôm qua em đổi password của Ubuntu account. Tiếp đó không mount được
$HOME đã được mã hóa bằng eCryptfs.

May mắn trong $HOME, eCryptfs để lại một file plaintext, lần qua lại thì
ra hướng dẫn mount $HOME sau khi đổi Ubuntu account password:
$ecryptfs-unwrap-passphrase ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase

Linux user với hiểu biết thông thường (chưa thạo command line) chắc sẽ
expect rằng nếu đổi password hệ thống thì password của hệ thống thì
password của mình dùng trong toàn bộ hệ thống cũng được đổi theo - nghĩa
là họ chỉ cần dùng 01 password.

Nghe chừng Linux vẫn chưa dễ sài cho người dùng phổ thông :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

1 comment:

Anonymous said...

Kids Canada Garments Is Often Very affordable For Way Less Than Retail outlet

Feel free to surf to my web-site ... lawyer search engine optimization
Have a look at my homepage ; leads for lawyers