Nov 23, 2012

Chrome versus Chromium

Google Chrome, Google Chrome OS: Không mở, nỏi tiếng, chất lượng tốt.
Google Chromium, Google Chromium OS: Mở, ít tiếng tăm, rõ ràng được dùng
như testbed.

cf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_%28web_browser%29

No comments: