Nov 29, 2012

Elemetary OS: http://elementaryos.org/

- Giao diện đẹp
- Repo sử dụng Ubuntu
- (Cái gì?) base trên Debian

URL: http://elementaryos.org/


No comments: