Mar 8, 2013

Information Decomposition

Information Decomposition là kỹ thuật tương tự được sử dụng trong quá trình decompose công việc thành các gói nhỏ hơn, dễ quản lý hơn khi tạo Work Breakdown Structure.

Kỹ thuật này không chỉ áp áp dụng trong việc tạo WBS, mà cũng được áp dụng trong các tình huống khác.

1. Ví dụ dầu tiên: Phân chia life cycle của dự án thành phase, công đoạn (nhỏ hơn)

2. RBS (Resource Breakdown Structure) cũng là cách chia tài nguyên thành thành phần nhỏ hơn, để project dễ hiểu, match với nhân sự và công việc dễ hơn. Note: Resource được hiểu là máy móc, thiết bị.

3. Cost performance baseline được chia theo phase, nghiệm thu, quyết toán nhiều lần theo các gói nhỏ.
Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/wangshubin/3590301917/in/photostream/--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: