Mar 11, 2013

Mozilla sẽ không phát triển Firefox cho iOS nếu Apple có thái độ phân biệt đối với trình duyệt của bên thứ 3: http://paritynews.com/software/item/789-firefox-not-coming-to-ios-confirms-sullivan

No comments: