Apr 24, 2013

Đã hacker nào dùng tới chiêu thức này chưa nhỉ? :) Bị bệnh về tâm lý là lý do rất được yêu thích ở Mỹ khi phạm tội :D

1 comment:

Anonymous said...

Every so often a cell or perhaps a solar mother board can easily fail, and they'll need to be changed. So how will also the solar area of trading be able reduce cost to the levels?

Here is my web-site; usługi detektywistyczne