Apr 1, 2013

Is Design dead?

​Câu hỏi:

Design (thiết kế) (phần mềm, hệ thống) đã "chết" chưa? Nó thực sự còn cần thiết hay không?


Kết luận:
- Không, design không chết
- Nhưng những kỹ năng cần cho design thay đổi
- Cần kinh nghiệm
- Cần proactive, nhìn được pattern, phán đoán được thay đổi long-term và short-term
- Cần chuẩn và convention

Context:
- Thay đổi từ mô hình cổ điển (waterfall sang XP/Agile/Scum)
- Áp dụng cho mô hình phát triển phần mềm (và hệ thống nói ICT chung)

cf.
"Is Design Dead"? http://martinfowler.com/articles/designDead.html#SoIsDesignDead
Technical Debt: http://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: