Jun 25, 2013

Hạ Long, Hội An, Đà Năng, Huế là bốn thành phố ở Việt Nam được (dự định) phủ Wifi toàn thành phố. http://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_wireless_network


No comments: