Feb 5, 2015

Compare DeployGate and TestFlightApp

DeployGate:

- Japan's mixi đang dùng
- Crowd based testing
- free to try: 4 apps, 20 devices, +2 pax
- real-time testing
- Không cần SDK, device ID để test

Dùng thế nào?
- Test thử app của mình trên nhiều, nhiều thiết bị (mà bên phát triển không có)

Ghi chú thêm:
- Với apps, đặc biệt là Android based, bên phát triển không thể có đủ thời gian, công sức, tiền bạc để test trên tất cả, hoặc chí ít là nhiều thiết bị khác nhau
- Số lượng devices rất nhiều: Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, iOS cũ/mới, của rất nhiều hãng khác nhau
- Người dùng thật trải nghiệm rất khác nhau
- Với dự án không có QA chuyên dụng thì nên dùng những dịch vụ test on-the-fly, crowd based

DeployGate vs. http://testflightapp.com:
- Đều dùng để test
- Nhưng mỗi dịch vụ có cách test khác nhau
- Nên phối hợp cả hai (nếu đủ kinh phí)

Giá:
https://deploygate.com/pricing
Biz plan: $120/month, 100 apps, 30000 devices, +100 pax.

Giới thiệu:
http://techcrunch.com/2012/09/18/deploygate-simple-over-the-air-real-time-app-beta-testing-comes-to-android/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: