Feb 15, 2015

Systems/services monitoring (Facebook, Twitter, Amazon, Zabbix)

Tham khảo:
- Để xây dựng KPI, metrics cho phần monitorings apps
- Xây dựng dashboard
- Xây dựng hệ thống API của hệ thống
- Xây dựng hệ thống API để theo dõi hệ thống (gọi từ ngoài, làm giống Twitter, Facebook, Amazon)
- Cách theo dõi/config với RESTful, JSON based với Zabbix.

Todo:
- Có phần thương mại theo dõi app tốt, ví dụ như ca.com không?
- Hệ thống có gì cần phải theo dõi, xây dựng/thay đổi APIs của nó ra sao?
- Dùng Zabbix thì theo dõi/thỏa mãn được gì?
 + Server?
 + Network
 + Tải
 + (Web) Service (APIs)

Twitter API Status:
Current Performance and Availability Status for APIs/services https://dev.twitter.com/overview/status
Performance and Availability History https://dev.twitter.com/overview/status

ref. http://www.ca.com/us/default.aspx

Facebook Platform Status
https://developers.facebook.com/status/dashboard/
https://developers.facebook.com/status/issues/
# https://developers.facebook.com/blog/post/557/

https://www.facebook.com/feeds/api_status.php
{
   "current": {
      "health": 1,
      "subject": "Facebook Platform is Healthy"
   },
   "push": {
      "status": "Complete",
      "updated": "2015-02-13T01:07:42-08:00",
      "id": 54587942
   }
}

Zabbix:
Monitoring with Zabbix APIs: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/api
Monitoring External APIs (RESTful, JSON based) with Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/doku.php?id=manual/config/items/itemtypes/external
Zabbix còn nhiều chức năng thú vị nữa.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: