Jan 18, 2011

Xac dinh do uu tien cua cong viec

Xác định độ ưu tiên công việc

Xác định độ ưu tiên công việc, liệt kê theo thứ tự giảm dần của độ ưu tiên

Những việc cần làm ngay, có deadline tính bằng vài giờ hoặc dưới 24 tiếng (1 ngày)

Những việc liên quan tới nhóm khác, người khác ngoài dự án mình đang tham gia

Những việc liên quan tới người khác trong nhóm của mình

Những việc của bản thân có deadline nhỏ hơn tính bằng đơn vị ngày (2+ ngày)

Công việc nội bộ không ảnh hưởng nhiều tới tiến độ dự án: training, phổ biến quy định, 
nghiệp vụ, review kết quả

No comments: