Feb 6, 2011

A letter to a CEO


Con người là yếu tố quan trọng nhất của một công ty. 
Đây là câu được viết trong Quốc Tử Giám: Hiền tài quốc gia chi nguyên khí
(賢才国家之元気)

Thâm niêm cũng quan trọng, nhưng năng lực là yếu tố quan trọng hơn.

適材適所. Dùng đúng người đúng chỗ.

Sự đổi mới và sáng tạo bị giết chết trong một môi trường thiếu dân chủ.

Quản lý nhân sự có trình độ đại học khác với quản lý công nhân xuất thân từ nông dân. 
Lập trình viên có tinh thần tự chủ. Những người không có khả năng này cần ra đi.

Mô hình tập đoàn/công ty con thích hợp nếu nhân sự tăng tới 80-100 người.
Tổ chức công ty theo mô hình này sẽ dễ dàng quản lý và mở rộng hơn.
Tin tưởng và giao quyền quyết định cho cấp dưới.

Chất lượng là vấn đề sống còn để cạnh tranh với các đối thủ outsourcing khác 
ở Việt Nam và Trung Quốc.

Công khai, minh mạch, tuyên bố rõ định hướng chủ trương của công ty (chính là chủ trương của CEO) để tạo sự hiểu nhất quán trong toàn tổ chức.

Chia sẻ. Thiếu tài chính: đi vay.

Xác định và tập trung vào core business.

Vượt qua chính mình, nỗ lực tự tiến bộ, chứ không phải vượt qua đối thủ cạnh tranh.

No comments: