Feb 10, 2011

Gartner Top Predictions for 2011: IT’s Growing

Đây là các dự đóan của Gartmer về IT năm 2011

1. Đến năm 2011, hạ tầng cơ sở của một nước G20 sẽ bị phá loại bởi các thế lực online
2. Đến năm 2011, thu nhập hàng năm từ IT được xác định bằng thu nhập hàng năm của các CIO mới nhất trên toàn thế giới năm 2000
3. Tới năm 2015, các doanh nghiệp thông minh về thông tin sẽ tăng chi tiêu về IT trên đầu người tới 60%
4. Tới nắm 2015, các công cụ và sự tự động hóa sẽ làm mất đi 25% lực lượng lao động về IT


7. Tới năm 2015, 20% số các công ty phi IT trong top 500 sẽ là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây
8. Tới năm 2014, 90% số tổ chức sẽ hỗ trợ thiết bị tập hợp chương trình trên các thiết bị cá nhân
9. Tới năm 2013, 80% business sẽ có lực lượng lao động sử dụng tablet
10. TỚi năm 2015, 10% số "người dùng" online sẽ không phải là con người

Tham khảo: december_15_top_predictions_for_2011_dplummer.pdf

No comments: