Feb 6, 2011

hien tai quoc gia chi nguyen khi

賢才国家之元気 (Hiền tài quốc gia chi nguyên khí), 
là câu của của tiến sĩ Thân Nhân Trung, người Việt Yên, Bắc Giang, lưu trong
大宝三年壬戊科進士題名碑記 năm 1484
(Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh bi kí),
được coi là 一言興邦 (Nhất ngôn hưng bang), ảnh hưởng nhiều tới Lê Hiến Tông.

No comments: