Feb 14, 2011

Cach dung 各位

関係各位: OK
各位: Không nên dùng độc lập mà viết ○○各位, 
   ví dụ xxxチーム各位、SSS株式会社各位、 従業員各位 
   nên dùng trong trường hợp ngang hàng
関係者各位: Người Nhật dùng phổ biến, tuy nhiên, 
   về mặt ngôn ngữ là không hợp lý vì có cả 者 và 位 
   (đồng nghĩa: đều có nghĩa là người)
各位 = 皆さん (nhẹ nhàng, informal hơn)
関係者各位様: tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ là không hợp lý 
   vì có cả 者 = 位 = 様 cùng nghĩa
各位殿,関係者各位殿: Tương tự trên, có 違和感


Google:
関係各位: 4 triệu hit -> có vẻ phổ biến hơn
関係者各位: 1 triệu hit
関係者各位様: 382K hit, trong đó rất nhiều hit không match hoàn toàn.

Học tiếng Nhật: Sai cái sai giống y chang người Nhật (có lẽ nên như thế)

No comments: