Mar 19, 2011

Hoc tieng Nhat

ペケ: dấu nhân × -> Đại diện cho ký tự bất kỳ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%82%B1
Nếu viết ペケペケに関する -> vấn đề nào đó

ビカピカ có phải tiếng Nhật hay không?

ピカピカ  

 光り輝くさま。  

 ピヒ・カ→ピ・カ(語尾の「ヒ」が脱落)、
  PIHI-KA(pihi=begin to grow;ka=take fire,burn)、
  火が勢いよく燃えて光る→光り輝くさま

Có, và rất gần tiếng Maori (đượng coi là ngôn ngữ anh em với tiếng Nhật)

http://www.iris.dti.ne.jp/~muken/kokugo01.htm#142%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB

No comments: