Jun 6, 2011

「ご教授ください」と「ご教示ください」

「ご教授ください」と「ご教示ください」

1. Cả hai câu đều có nghĩa "Hãy chỉ cho tôi biết"
2. Từ thứ nhất lịch sự hơn
3. ご教授ください: Dùng trong trường hợp nội dung đề cập là: Thể chế, học thuật, nghệ thuật
             Hãy (giảng dạy) cho tôi.
   ご教示ください: (教え示すこと) Nghĩa đơn thuần chỉ là "chỉ bảo, chỉ cho biết" (trung lập)
  
4. 示教 và 教示 là cùng nghĩa

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311431093

No comments: