May 27, 2011

Nihongo

Đóng góp được từ này lên tratu.vn

齟齬 Xung đột

事実と齟齬する
Không đúng với thực tế

矛盾、齟齬があった場合
Trường hợp có mâu thuẫn, xung đột

No comments: