Sep 13, 2011

WorldBank & IMF Leaderships

Leaders của WorldBank toàn là người Mỹ, nhiều người xuất thân quân đội
và chính trị.
Leaders của IMF hầu hết là người Âu, là chính trị gia.

Hai tổ chức này nổi tiếng: Cho nước nào vay là nước đó mắc nợ tới chết,
không trả được,
bị phụ thuộc.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund#Managing_director
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank#List_of_Presidents

No comments: