Oct 4, 2011

Nokia goes for Linux and Qt

Chào các bác,

Nokia bỏ Meego, theo Linux nhưng vẫn giữ Qt,
tập trung vào low-end market vốn là thế mạnh của họ.

Older version của Linux có footprint nhỏ, build khéo sẽ khá nhẹ
không đòi hỏi nhiều tài nguyên.

Nhưng em nghi ngờ rằng Qt là dở.
Thời này mà lập trình trên Qt (C++) thì chết à?

Nói vậy nhưng Java cũng gặp nhiều vấn đề về patent.

HTML 5 thì mới quá và không thể chọn cho low end devices.

http://www.itworld.com/hardware/208803/nokia-readies-linux-os-low-end-smartphones

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: