Nov 6, 2011

World fastest supercomputer runs Linux

Máy tính nhanh nhất thế giới chạy Linux với 864 racks, 88 ngàn kết
nối, tốc độ xử lý thực nghiệm vượt 10.51 petaflops theo LINPACK
benchmark, với hơn 800 ngàn bộ vi xử lý loại 8-core SPARC64 VIIIfx của
Fujitsu với tốc độ xử lý hơn.

Như vậy, công nghệ chip do (cựu) Sun Microsystems và Fujitsu thiết kế,
được coi là chip mạnh nhất thế giới hiện tại,
nhưng OS là Linux chứ không phải (Open)Solaris.

http://www.top500.org/system/10810
http://en.wikipedia.org/wiki/SPARC64_VI
http://www.networkworld.com/community/blog/japanese-supercomputer-blisters-10-quadrillio

No comments: