Jan 21, 2012

Convert JPEG files to pdf

Trên Ubuntu 11.10

sudo apt-get install imagemagick: Đã có sẵn, không cần cài.

Danh sách file:

scan-_0000_Layer 8.jpg
scan-_0001_Layer 7.jpg
scan-_0002_Layer 6.jpg
scan-_0003_Layer 5.jpg
scan-_0004_Layer 4.jpg
scan-_0005_Layer 3.jpg
scan-_0006_Layer 2.jpg
scan-_0007_Layer 1.jpg

Convert lần 1:
convert scan-_000* output.pdf
thất bại vì thứ tự ngược, đánh số từ 7 tới 0 chứ không phải từ 0 tới 7.

Rốt cuộc, đành phải chạy bằng tay:
convert scan-_0007_Layer\ 1.jpg scan-_0006_Layer\ 2.jpg scan-_0005_Layer\ 3.jpg scan-_0004_Layer\ 4.jpg scan-_0003_Layer\ 5.jpg scan-_0002_Layer\ 6.jpg scan-_0001_Layer\ 7.jpg scan-_0000_Layer\ 8.jpg output2.pdf

Thực ra nếu trong tên file không có space thì chạy luôn:
convert `ls -r1 *jpg` output3.pdf

Chuyện linh tinh, note lại cho vui :)

No comments: