Jan 25, 2012

HUD: Ubuntu's upcoming UX implement

Mình thích HUD ở 2 điểm:
1) Testability, macro, script...tự động hóa được
2) Kết nối giữa GUI và CUI. sysadmin thích CLI khi dùng GUI sẽ thích chức năng này.

---

Những đóng góp lớn nhất của Canonical vào Ubuntu là giao diện.
Unity khá thành công (dù mình không thích nó bằng Gnome 3)
HUD sẽ thành công (mình nói hộ Mark, một cách chắc chắn xD), không cần hy vọng (một cách khiêm tốn đau rốn)
Mình thích UX của Mac OS X ở 2 điểm: Menu chung và spotlight. Bây giờ, Mark sẽ làm cho Ubuntu có cả hai cái đó.
Dân chủ: Mark có tham khảo ý kiến chuyên gia, nhưng thực ra hắn là tay cừ về kỹ thuật đấy, tự quyết được.
CEO, founder là người lãnh đạo, thành công/thất bại của họ, đừng nói nhiều tới dân chủ hay điều hướng với người cô độc.

http://www.markshuttleworth.com/archives/939

No comments: