Jan 22, 2012

Comments on BKAV 2010, cloud version

Hai nhận xét:
- BKAV sử dụng definition database ở trên Internet, và họ gọi đó là cloud.
- Tốc độ quét cuả BKAV 2010 là chậm, có lẽ chậm hơn cả so với ClamWin.

cf. http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?10444-Kham-pha-phan-mem-diet-virus-Bkav-2010-cong-nghe-dien-toan-dam-may

No comments: