Aug 3, 2012

Agile và QA/QC

- Agile UT/TDD không thể thay thế QA/QC mà chỉ hỗ trợ
- Cần xem xét lại tổng thể QA/QC và vị trí của UT trong tổng thể
"quality management"
- Không nên quá đề cao Agile UT.
- Mình theo định nghĩa về QA/QC của PMBOK, bất kỳ sản phẩm, dự án nào
đều cần QA/QC

cf. http://www.developer.com/tech/the-day-the-qa-died.html

No comments: