Aug 5, 2012

Windows 7 Pro Tiếng Việt

Nhận xét Windows 7 Pro Tiếng Việt

- Dịch lỗi
- Từ chuyên môn không/chưa thống nhất, xa lạ với người dùng
- Tỉ lệ dịch đạt khoảng 90%
- Có lỗi encoding
- Có lỗi font chuẩn biến thành VIQR
- Không thân thiện với người dùng


http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157630900242884/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: