Aug 7, 2012

Make-or-integrate decision

Cẩu hỏi:
- Tự phát triển hay tích hợp một sản phẩm có sẵn

Tình huống:
- Cần một chức năng mới cho hệ thống có sẵn (cho hệ thống Magento).
- Cần lựa chọn giữa hai giải pháp:
- Tự code từ đầu.
Pros: Code extension mới đơn giản
Cons: Khó extend, code do mình viết ra không đẹp
- Mua Magento extension có sẵn, customize và tích hợp
Pros: Có thể dùng một số chức năng có sẵn ngay
Cons: Khó đọc, hiểu, duy trì, extend code cũ

Ví dụ tương tự:
Make-or-buy: Tự làm hay outsource ra ngoài.

Make-or-integrate tương tự make-or-buy nhưng khác ở cách nhìn:
Mua về và tích hợp, cần tùy biến (trong giai đoạn phát triển) chứ không
phải "buy" là outsourse toàn bộ sản phẩm đó cho đơn vị khác.

No comments: