Oct 2, 2012

Goods và Commodity

Trong kinh tế, Goods và Commodity khác, giống nhau thế nào?
Commodity bao gồm Goods?

Trong CNTT, các khái niệm sau cần làm rõ:
- Sản phẩm CNTT
- Dịch vụ CNTT

Trong tiếng Anh hình như không có từ tương đương với "sản phẩm CNTT" và
"dịch vụ CNTT".

Một số khái niệm liên quan và gần gũi hơn:
- Sản phẩm số (digital product)
- Nội dung số (digital content)
- Dịch vụ số (digital service)
- Hàng hóa số (digital goods hay digital commodity?)
Có thể coi "hàng hóa số" bao gồm 3 loại còn lại (sản phẩm số, nội
dung số, dịch vụ số)?

Trước khi CNTT ra đời, "sản phẩm", "hàng hóa" được xem là những gì sờ
được, cân, đo, đong đếm được.
Trong khi đó, "dịch vụ" được hiểu là những gì không sờ thấy được
(intangible).

Khi CNTT ra đời, cách nhìn về dịch vụ, sản phẩm cũng như việc "sờ" thấy
được có thay đổi. Ví dụ:
- Nhạc (đĩa CD), phim, ảnh, sách có thể tồn tại ở dạng vật lý hay dạng
số (là một tệp)
- Sản phẩm phần mềm như hệ điều hành, bộ phần mềm văn phòng có thể "sờ"
được nếu đóng gói bằng hộp giấy nhưng cũng có thể không "sờ" được, cân
được nếu ở dạng tệp trên Internet.

Theo wikipedia:

1. In economics, a service is an intangible commodity. More
specifically, services are an intangible equivalent of economic goods.

2. In economics, a good is something that is intended to satisfy some
wants or needs of a consumer and thus has economic utility. It is
normally used in the plural form—goods—to denote tangible commodities
such as products and materials.

3. In economics, a commodity is the generic term for any marketable item
produced to satisfy wants or needs. Economic commodities comprise goods
and services


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: