Nov 2, 2013

Name a child

​Em cũng muốn nhờ các anh chỉ giáo về việc đặt tên con (hay đổi tên) đã lâu mà không biết hỏi ai, chỉ sợ off topic lại bị các bận tiền bối mắng mỏ.

Em họ của em lấy người nước ngoài, đặt tên là Renka. Phường chấp nhận.

Em cũng muốn đặt tên con "Tây Tây" một chút, kiểu như "Kevin Nguyen"
nhưng một là ngại lên Phường họ không cho, thứ hai là cũng sợ hàng xóm họ cười mình học đòi sính ngoại.

Là dân IT, muốn con mình thông minh, em định đặt tên là Nguyễn Vũ 31337.
Khổ, tên người là số không biết có được không?
Mấy a Phường thế nào cũng làm khó dễ.
Vả lại, em nghe nói, sắp tới làm chứng minh thư điện tử, chắt tên con em bị validate mất.

Là fan cuồng của FOSS, em muốn đặt tên là My$QL (để mong cháu nó giàu giống cô ca sĩ Ke$ha)
Nếu sinh con gái, nhất định em sẽ đặt tên là M@riaDB.

Bạn em ở Trung Phần bảo là nếu bây giờ "dân tộc Kinh" của em thành "dân tộc thiểu số nào đó"
thì không bị Phường phiền hà - muốn đặt tên con là gì cũng được.
Em chưa kiểm chứng nhưng em muốn tin là thiệt.

Để "chung kết" post này, vì không muốn cháu trở thành khủng bố,
em xin hứa và khẳng định sẽ không đặt tên cháu là
Nguyễn Vũ Gì Đó'); DROP TABLE HocSinh; --​
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: