Jan 15, 2014

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

No comments: