Feb 4, 2014

Compare (some) Open Source License

Bảng so sánh một số loại open source license điển hình. Các loại license copyleft rất chặt mà mạnh. BSD-like license (bao gồm MIT và Apache license 2.0) cởi mở hơi, cho phép phân phối lại mà không cần công bố mã nguồn, giúp doanh nghiệp giữ được lợi thế cạnh tranh trên giá trị gia tăng mà họ tạo được từ phần nguồn mở có sẵn trong khi vẫn tôn trọng loại giấy phép này. Loại copyleft và copyleft mạnh thích hợp khi áp dụng cho những phần mềm cơ bản hoặc dùng chung như hệ điều hành, middleware (nền tảng), (development framework).

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: