Jul 19, 2016

What PHP full stack developers need

Thu nhập của một full stack developers 
- Khoảng 1000$+ theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, tháng 6 năm 2016

PHP full stack developer là gì 
- Là một senior web developers
- Làm được tất cả mọi việc, từ việc nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích, đề xuất, estimate, thiết kế, lập trình, sửa lỗi, test, triển khai, bảo trì

PHP full stack developers làm gì (cụ thể hơn)?
- Thiết kế đồ hoạ, sử dụng, ví dụ Photoshop, Illustrator, 
- Frontend technologies: HTML, CSS, JavaScript, PHP
- Backend technologies: PHP và các công nghệ liên quan
- Quản trị server
- Network
- Và những gì liên quan khác, cần cho công việc
- Tư thế sẵn sàng làm những việc gì cần, khó hay dễ, thú vị hay nhàm chán... để hoàn thành công việc 

Development stack gồm những công nghệ gì
- LAMP (OS: Linux (và OS khác như Windows nếu cần), Web/application server: Apache/nginx, Database: MariaDB/MySQL/PostgreSQL, PHP (với ngôn ngữ script khác: Ruby, Python...)
- Quản trị, theo dõi, vận hành hệ thống 
- UI/UX, design 

Cụ thể hơn về các công nghệ

Quản trị hệ thống:
 1. Linux, shell scripting (cơ bản)
 2. Cloud computing: Amazon, Rackspace...
 3. Background processing: Gearman, Redis
 4. Search: Elasticsearch, Sphinx, Solr
 5. Caching: Varnish, Memcached, APC / OpCache
 6. Monitoring: Nagios

Công cụ phát triển Web:
 1. Version control: Git, Mercurial, SVN
 2. Virtualization: VirtualBox, Vagrant, Docker

Back-end tech:
 1. Web servers: Apache, Nginx
 2. Programming language: PHP, NodeJS, Ruby
 3. Database: MySQL, MongoDB, Cassandra, Redis, SQL / JSON 

Design:
 1. Converting website design into front-end code
 2. UI
 3. UX
 4. Mockup tools như balsamiq
 5. Thiết kế màn hình/giao diện 

Biết thêm về mobile technologies
 1. iOS
 2. Android
 3. Hybrid: PhoneGap, Appcelerator
Các kỹ năng khác:
 1. Thiết kế, lập trình web service
 2. Phân tích, thiết kế  database
 3. Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ
 4. Phân tích, viết tài liệu thiết kế cơ bản, chi tiết
 5. Test tự động
 6. Developer testing
 7. Tự động hoá (dùng shell script)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: