Aug 15, 2016

What Google recommend IT/CS students about learning?

Google gợi ý một số nội dung, khoá học cho sinh viên. 

Vài điểm nhấn:

- Google cần computer science, không phải software engineering
- Các ngôn ngữ lập trình được gợi ý chủ yếu là scripting và focus và Web technologies
- Kỹ năng tự test là quan trọng
- Có khả năng sư phạm (để hướng dẫn người khác)
- Nhiều kiến thức cao cấp được đòi hỏi: Cryptography, AI, Parallel programming, 
- Tham gia các dự án nguồn mở
- Hiểu rõ về OS (môn học khó)
- Hiểu rõ về logic (không chặc chẽ về logic, thậm chí không thông tam đoạn luận thì không thể trở nên (kỹ sư) giỏi)

Xem: 


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: