Dec 7, 2016

SSL and TLS: a brief comparison

SSL và TLS khác nhau thế nào?

SSL có an toàn không?
- Đủ an toàn ở mức thuật toán
- Nói "SSL bị hack" là oan cho thuật toán SSL. Implementation cho SSL bị crack bằng lỗ hổng nào đó thì đúng. 

TLS/SSL và HTTPS

History of TLS
- 1.0, 1.1, 1.2

History of SSL
- 1.x, 2.x, 3.x

TLS vs SSL
TLS 1.0 = SSL 3.1
TLS 1.1 = SSL 3.2
TLS 1.2 = SSL 3.3

RFC về TLS và SSL
Nên đọc (rất khó hiểu, dài)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: