Jul 19, 2010

Điểm quan trọng khi phân tích yêu cầu dự án (mức business)

Điểm quan trọng khi phân tích yêu cầu dự án (mức business)

* Mô tả yêu cầu câu việc thật ngắn gọn.
* Phát biểu các mục tiêu quan trọng của dự án.
* Mô tả môi trường mà hệ thống sẽ chạy.
* Các thông tin "hậu trường" và các tài liệu liên quan quan trọng.
* Thông tin về các ràng buộc thiết kế chính.

Ngoài ra,

1. Đừng nghĩ mình hiểu đúng khách hàng muốn gì. Phải hỏi.
2. Đưa người dùng tham gia dự án từ đầu.
3. Bản ghi nhớ, đồng ý giữa các bên về phạm vi dự án.
4. Đảm bảo rằng các yêu cầu dự án cụ thể, thực tế (thực thi được) và đo đếm được.
5. Rõ ràng, không có điểm nghi vấn.
6. Tạo tài liệu yêu cầu dự án rõ rằng, ngắn ngọn và chia sẻ với khách hàng.
7. Xác nhận sự hiểu của mình về dự án với khách hàng.
8. Tránh đề cập tới công nghệ hay giải pháp cho tới khi yêu cầu được làm rõ.
9. Bản ghi nhớ: Được sự đồng ý của các bên liên quan ngay từ khi dự án bắt đầu.
10. Tạo bản prototype để khách hàng có thể hiểu rõ hơn yêu cầu

No comments: