Jul 19, 2010

Luật Parkinson

Đây là luật Parkinson, đơn giản như một nghịch lý nhưng rất đúng.
Cần áp dụng triệt để khi giao việc:

Work expands so as to fill the time available for its completion.
-> Người giao việc có thể cắt ngắn deadline tới mức không thể ngắn hơn.

Data expands to fill the space available for storage.
-> Ổ cứng chứa toàn dữ liệu thừa có thể xóa được.

The demand upon a resource tends to expand to match the supply of the resource.
-> Tiền bao nhiêu cũng đủ, dù là "ít" hay "nhiều".

No comments: