Jul 19, 2010

Software Outsourcing Hidden Cost

Xét cho cùng, outsourcing sang Việt Nam không hiệu quả nếu không biết cách làm. http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AgOqPQzRjQPOdDA4R0NNUTgxSnNzV1Zmd0JRYUt1c2c&hl=ja&single=true&gid=0&output=html

No comments: