Mar 8, 2011

Dich-dich-dich

Định dịch mấy cái này
Redmine - Quản lý dự án
www.amazon.co.jp search "Redmineによるタスクマネジメント実践技法 [大型本]" ISBN-10: 4798121622

Subversion - Quản lý thay đổi
svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn-book.pdf

POSS - Phát triển phần mềm mã mở
http://producingoss.com/

No comments: