Mar 8, 2011

Tara-and-Reba


Em cứ dùng たら đi, không sợ sai đâu.

Ít nhất là khi dùng với ご連絡ください。
thì anh luôn viết.

エラーが発生したら、ご連絡ください。

Người Nhật họ dùng như thế mà.
Ngôn ngữ nó là thế, dùng quen, giống người Nhật, sai giống ngườiNhật,
chứ hỏi vì sao "đúng, sai"...thì bản thân người Nhật cũng không biết.

Google
エラーが発生したら: 12.4 triệu hit
エラーが発生すれば: 487K hit
-> Rõ ràng người Nhật hay dùng したら hơn

# Tuy vẫn đúng nhưng không dùng れば、

No comments: