Apr 2, 2011

7zip vs zip vs plain text

Nén file lớn khi commit để tiết kiện HDD space và bandwidth.

Với text file, như kết quả dưới đây:

zip: Giảm 100 lần size
7zip: Giảm khoảng 700 lần size

No comments: