Jul 11, 2011

Will Facebook drop MySQL

Facebook sẽ bỏ MySQL?

Tây nó đồn rằng Facebook (FB), đang chạy 4000 shards of MySQL DB
và 9000 instances of memcached.

Nhưng như thế đủ cho lượng dữ liệu và xử lý quá lớn của FB.

Và rằng đây không phải là vấn đề riêng của FB hay MySQL, mà là vấn đề chung
của bất kỳ RMBDS nào khi lượng dữ liệu tăng quá lớn.

Bài báo gợi ý rằng, để giải quyết vấn đề này, có hai giải pháp:

1. Không dùng SQL nữa (noSQL)
2. Dùng SQL mới ("newSQL")

[1] http://gigaom.com/cloud/facebook-trapped-in-mysql-fate-worse-than-death/

 

No comments: