Jul 8, 2011

Luong lao dong

Đây là lương lao động, không phải "giản đơn. Với công nhân khu công nghiệp, lương chỉ dừng ở mức tối thiểu theo quy định của chính phủ. Với nhân sự cao cấp, lương có thể lên tới 200 triệu hay 400 triệu đồng 1 tháng.

No comments: