Jul 11, 2011

SEO tips

Disclaimer: I am not an SEO expert

Môi trường: 123 svn, 123 test website.

Nhân sự: 01 PG

Phân công công việc
PG: Chỉnh sửa HTML, PHP
TL: Công nghệ, kiểm tra, môi trường (vuhung)

Thời gian dự định: 4 tuần

Nội dung công việc

0. Chọn ngôn ngữ cần SEO
   Anh, Nhật, Việt.
 
1. Chọn từ khóa cần SEO (từ khóa chính: 03 từ, từ khóa phụ: nhiều từ)
   Anh:
   Nhật:
   Việt
 
2. Phương hướng chung
   So sánh kết quả ranking của www.CompnayName.com.vn với
   website hiện thì đầu tiên khi search bằng google (và yahoo.co.jp)
   với từ khóa đã chộn ở phần 1.
 
3. Công việc cụ thể
  3a. Chỉnh meta description
  3b. Chỉnh meta keywords
  3c. Tạo 10 blogs miễn phí link đến www.CompnayName.com.vn
     (để tăng số link (被リンク数))
      Đăng tin thường xuyên về CompnayName, link tới CompnayName.
  3d. Đăng ký vào category của các search engines (カテゴリ登録)
  3e. Thống kê và điều chỉnh mật độ từ khóa (キーワード率)
  3f. Chỉnh các tag chính và các từ khóa trong tag đó
      (強調タグ), ví dụ: title, meta, h1, h2, h3, b
  3g. Tạo facebook, twitter, google+ account.
      Đăng tin thường xuyên về CompnayName, link tới CompnayName (Social bookmarking)
  3h. Article exchanges, link exchanges với các công ty khác
  3i. Tạo sitemap.
 
 
Tham khảo:
http://www.seotools.jp/001_seoanalyze/?url=http%3A%2F%2Fwww.CompnayName.com.vn%2Fpublic%2Findex.php%2Fja%2F&kw=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA
http://www.extremeseotips.com/2011/01/16/seotips/
http://searchengineland.com/21-essential-seo-tips-techniques-11580

No comments: