Jan 2, 2012

Dinh huong CNTT, FOSS cho nam 2010-2012

Lộ trình cho nền CNTT VN cho tới năm 2020 hình như chưa được thủ tướng
ký, mặc dù đã sang năm 2012. Vấn đề tài chính là yếu tổ ảnh hưởng
chính.
Hy vọng trong quý 1 năm nay sẽ ra lộ trình CNTT VN cho tới năm 2020.
Hơn nữa, trong lộ trình đó, có chỉ thị rõ ràng về định hướng FOSS
trong khối công của chính phủ.

No comments: